Kazalniki kakovosti

1.) Namen:

V III. poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) je opredeljeno področje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.

V Lekarni Mlaka v skladu z veljavno zakonodajo vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti, ki vključuje:

– organizacijsko strukturo (ustrezna kadrovska zasedba, nenehno izobraževanje zaposlenih)

– postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse ( ustrezni delovni pogoji, oprema in navodila za delo)

Politiko kakovosti uporabljamo kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja lekarne.

2.) Cilji politike kakovosti:

nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje zahtev uporabnikov storitev in stremljenje k preseganju njihovih pričakovanj,
rast in razvoj lekarne,
izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega informiranja zaposlenih in uporabnikov lekarniških storitev,
nenehno usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
skrb za okolje,
skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.

3.) Naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti dela v lekarni:

· določamo programe izobraževanja in načrte za izboljševanje kakovosti in varnosti,

· izdelana imamo navodila za delo in varnostne protokole za posamezne storitve,

· redno izvajamo notranjo presojo dobre prakse,

· spremljamo kazalnike kakovosti,

· vzpostavljen imamo sistem za obvladovanje tveganj,

· anonimizirano spremljamo in analiziramo opozorilne nevarne dogodke in napake pri izvajanju lekarniške dejavnosti.

 

4.) Postopki z visokim tveganj v lekarni:

a.) Izdaja zdravil na recept

b.) Priprava magistralnih pripravkov

c.) Izdaja medicinsko tehničnih pripomočkov na naročilnico in brez

d.) Izdaja zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil

Pri vseh navedenih postopkih se bomo zavzemali, da bodo potekali brez napak, s doslednim upoštevanjem SOP-jev, zakonskih predpisov, izvajanjem intervencij, spremljanjem adherence in farmakovigilance, analizo kazalcev kakovosti ter morebitnih napak pri izdaji.3

 

5.) Kakovost in varnost v lekarni zagotavljamo:

· z izvedbo rednih notranjih strokovnih nadzorov, posodabljanjem SOP in navodil za delo,

· s spremljanjem odpoklicev zdravil, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov ali živil za posebne zdravstvene namene in vodenjem zahtevanih evidenc,

· z izvedbo aktivnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki,

· z nadzorom nad merilno in delovno opremo,

· z rednimi validacijami aparatur in opreme v lekarni,

· z rednimi pregledi dokumentacije delovne in merilne opreme,

· s spremljanjem kazalnikov kakovosti.